Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

Kişisel Veri Talebi

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI, İŞLENMESİ, AKTARILMASI VE KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Ataçağlar Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (Özel Ankara Umut Hastanesi/Hastane) olarak, kişisel verilerinizin güvenliği konusuna ileri derecede hassasiyet göstermekteyiz. Kurumumuz, hasta mahremiyetine büyük önem vermekte ve hastalarımıza ait kişisel verilerin mümkün olabilen en güvenli şekilde işlenmesi ve saklanması konusunda uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik her türlü idari ve teknik tedbiri almaktadır.

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, aşağıda açıklanan çerçevede ve ilgili tüm mevzuata uygun olarak işlenebilecektir:

1. Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesi:

Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel ve/veya genel nitelikli kişisel verileriniz, şirketimizin faaliyet alanına uygun olacak şekilde sözlü, yazılı, görsel veya elektronik ortamda; sözlü veya yazılı olarak, veya telefon görüşmeleri ile, veya internet sitesi ve diğer dijital ortamlar vasıtası ile, ve diğer kanallar aracılığı ile elde edilmektedir.

Elde edilen veriler hastanemizde aldığınız hizmete göre değişebilmekle birlikte, aşağıdaki gibidir:

* Adınız, Soyadınız, T. C. Kimlik Numaranız, Pasaport Numaranız, Geçici T. C. Kimlik Numaranız, Doğum yeriniz ve Doğum Tarihiniz, Cinsiyetiniz, Medeni Durumunuz, Hastanemize özgü Dosya ve Protokol Numaralarınız ve sizi tanımlayabileceğimiz diğer kimlik bilgileriniz;

* Adresiniz, telefon numaralarınız, e-posta adresiniz ve diğer iletişim bilgileriniz;

* Tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerimizin yürütülmesi sırasında veya bunların sonucu olarak ortaya çıkan randevu bilgileriniz, muayene bilgileriniz, test sonuçlarınız, rapor bilgileriniz, reçete bilgileriniz dâhil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü sağlık veriniz;

* Diğer sağlık kurumlarındaki tetkik, tedavi süreçlerinize ilişkin olarak hastanemize teslim etmiş olduğunuz sağlık verileriniz;

* Özel Sağlık Sigortası veya Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz;

* Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından finanse edilen hizmetler kapsamında Biyometrik verileriniz;

* Banka Hesap Numaranız, IBAN Numaranız, Kredi Kartı bilgileriniz, ödeme ve faturalama ile ilgili diğer finansal verileriniz;

* Hastanemiz ile iletişiminizde tutulan sesli görüşme kayıtlarınız ve bunların içerikleri;

* Hastanemizde geçirdiğiniz süre içerisinde alınan kapalı devre kamera sistemi görüntü kayıtlarınız;

* Otopark hizmetimizden faydalanmanız halinde araç plaka veriniz;

* E-posta, internet sitemiz, mektup ve diğer yollarla hastanemizle iletişime geçtiğinizde elde edilen sağlık verileriniz ve diğer kişisel verileriniz;

* Doldurulan anketler, teşekkür ve şikâyet bildirimleri, memnuniyet sonuçları gibi Hastanemizi değerlendirmek için yaptığınız bildirimler;

* Kurumumuza iş başvurusunda bulunduğunuz takdirde, bu başvuru çerçevesinde edinilen özgeçmiş dâhil diğer kişisel bilgileriniz;

* Kurumumuzda çalışmanız halinde hizmet akdinize ve görev performansınıza dair tüm kişisel verileriniz;

* Özel Ankara Umut Hastanesi tarafından düzenlenen eğitim, seminer ve/veya diğer organizasyonlara katılmanız halinde paylaştığınız kişisel verileriniz.

Elde edilen veriler;

* Kimliğinizi doğrulanma;

* Anlaşmalı Kurumlarımızla olan ilişkinizi teyit etme ve bu kurumlarla size sağlanan sağlık hizmetlerine ilişkin mutabakat sağlanma;

* Sağlık hizmetleri finansmanı kapsamında özel sigorta şirketleri ile talep edilen bilgileri paylaşılma;

* Randevu almanız halinde randevunuz hakkında sizi haberdar etme;

* Hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapma;

* Hizmetlerimize ilişkin bilgilendirme amacıyla sizinle iletişime geçme;

* Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi;

* Hastanemizin iç işleyişinin ve günlük operasyonlarını planlanması ve yönetimi;

* İlaç, malzeme ve tıbbi cihaz temini;

* Çalışanlarımızı eğitme ve geliştirme;

* Suiistimal ve yetkisiz işlemleri izleme ve engelleme;

* Risk yönetimi ve kalite geliştirme süreçlerimizi yürütme;

* Sunduğumuz hizmetlere ilişkin her türlü soru ve şikâyetlerinizi yanıtlama;

* İlgili mevzuat uyarınca yükümlülüklerimizi yerine getirme;

* İlgili mevzuat uyarınca T. C. Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının, denetleyici mercilerin taleplerini yerine getirme;

* Sistem ve uygulamalarımızın veri güvenliği kapsamında gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri alma;

* İlgili mevzuat gereği saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza etme;

* Sağlık hizmetlerimizin geliştirilmesi amacıyla memnuniyet ölçme, analiz yapma;

* Bunlarla sınırlı kalmaksızın teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerimizin yürütülmesi ve geliştirilmesi, hizmetlerimizin finansmanının planlanması ve yönetimi, araştırma yapılması ve benzeri amaçlarla, ilgili mevzuat uyarınca işlenebilecektir.

Söz konusu veriler Hastanemize ve tedarikçilerimize ait fiziki arşivlere ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, fiziki ve/veya dijital ortamlarda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması:

Kişisel verileriniz, Kanunlar ve ilgili diğer mevzuat kapsamında ve yukarıda belirtilen amaçlarla;

* T. C. Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları;

* Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer kolluk kuvvetleri;

* Sosyal Güvenlik Kurumu;

* Özel Sigorta şirketleri;

* Türkiye Eczacılar Birliği;

* Tıbbi süreçlerde işbirliği içerisinde olduğumuz yurt içi ve yurt dışı laboratuvarlar, tıp merkezleri, hastaneler ve sağlık hizmeti sunan diğer üçüncü kişiler;

* Hastanemizden sevk edildiğiniz veya kendinizin başvurduğu sağlık kuruluşu;

* Bağlı bulunduğunuz veya çalışmakta olduğunuz kurum;

* Yetki verdiğiniz temsilcileriniz;

* Nüfus Genel Müdürlüğü;

* Mahkemeler ve T. C. Adalet Bakanlığı'na bağlı diğer makamlar;

* Düzenleyici ve denetleyici kurumlar;

* Şirketimize bağlı kuruluşlar, doğrudan/ dolaylı yurt içi/ yurt dışı hissedarlarımız, avukatlar, vergi danışmanları ve denetçiler dâhil olmak üzere hizmet ve danışmanlık aldığımız veya işbirliği yaptığımız üçüncü kişiler, tedarikçilerimiz ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz, yukarda belirtilen amaçlar kapsamında ve Hastanemizin yasal ve sözleşmesel yükümlülüklerini tam ve gereği gibi yerine getirebilmesi için, sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına yönelik Haklarınız:

İşlenen kişisel verilerinizle ilgili olarak, ilgili mevzuat uyarınca;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) İlgili mevzuat çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

h) Kendiniz yada yetkilendireceğiniz kişiler vasıtası ile kişisel verilerinize erişme ve bu verileri isteme haklarına sahipsiniz.

5.Veri Güvenliği:

Özel Ankara Umut Hastanesi, kişisel verilerinizi teknik ve idari imkânları dâhilinde titizlikle korumaktadır. Hastanemiz tarafından, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak, olası risklere uygun bir düzeyde güvenlik önlemleri alınmaktadır.

Kişisel Verilerinize dair tüm talepleriniz Özel Ankara Umut Hastanesi Veri Sorumlusu tarafından sonuçlandırılacaktır.

İlgili Kanun kapsamındaki talepleriniz için aşağıda yer alan "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu"nu doldurarak imzalı bir örneğini Özel Ankara Umut Hastanesi, Büklüm Caddesi No:72 06680 Kavaklıdere, Çankaya, Ankara, TÜRKİYE adresine bizzat teslim edebilir, noter kanalı ile gönderebilir veya bilgi@ankaraumuthastanesi.com.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.


KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU indirmek için tıklayınız.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA BAŞVURUMU FORMU indirmek için tıklayınız.